+420 773 260 568 info@logodracek.cz

NAŠE školka

Školka s celodenním režimem s prvky Montessori
Pravidelné konzultace s rodiči a dny otevřených dveří jsou samozřejmostí – pravidelně 2 až 3 krát měsíčně.
Zaslat přihlášku

Školka s celodenním režimem

Kvalifikovaný tým se speciálně pedagogickým, psychologickým a logopedickým vzděláním zajišťuje každodenní individuální i skupinovou péči pro děti s narušenou komunikační schopností.

Denní režim

8:00 – 9:00 příchod dětí, volné i řízené didaktické hry, rozvoj pracovních a sebeobslužných dovedností
9:00 – 9:30skupinová cvičení pro rozvoj zrakové a sluchové percepce, grafomotorická cvičení
9:30-9:45svačina, hygiena
9:50-10:20řízená činnost dle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

10:25-10:45

10:45-12:30

 pohybové činnosti z neuro-vývojové terapie dle Volemanové

pobyt v Prokopském údolí

12:30-13:00oběd, hygiena
13:00-14:30odpolední odpočinek
14:30-15:00svačina, hygiena
15:00-15:30skupinová cvičení pro rozvoj artikulační obratnosti, verbální paměti, rozvoj slovní zásoby
15:30-17:00hrové činnosti dle metodiky Montessori pedagogiky

16:00-17:00                individuální konzultace se školním logopedem

Vzdělávací program

Program Dětského klubu vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platného od 1. 1. 2018 (dále jen RVP PV) a je určen pro děti ve věku od 2 do 6 let.

RVP PV vychází z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě.

RVP PV stanovuje elementární vzdělanostní základ, na který navazuje základní vzdělávání a jako takový představuje zásadní východisko pro tvorbu předškolních programů i jejich uskutečňování. RVP PV určuje společný rámec, který je třeba zachovávat.
Program je vytvořen tak, aby usnadňoval dítěti jeho životní i vzdělávací cestu. Úkolem Programu je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat ho k dalšímu poznávání a učení. Program učí dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.

Program využívá prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dítěte, které jsou založeny na přímých zážitcích. Tyto pak přirozeně podporují dětskou zvídavost, jeho potřebu objevovat, poznávat nové skutečnosti a podněcují radost dítěte z učení.

Program v dostatečné míře uplatňuje situační učení, založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí. Významnou roli v procesu učení sehrává také spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby. Program poskytuje dítěti vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné.

V Programu jsou uplatňovány aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte. Tyto činnosti probíhají zpravidla v menší skupině či individuálně s každým dítětem samostatně.

Program je jakýmsi průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním, probouzí v něm aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, vede ho k naslouchání a objevování světa kolem sebe.

Program je vypracován a probíhá na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích.
Program sleduje rámcové cíle, které jsou univerzální, přirozené a všudypřítomné:

 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Tzv. Kompetence představují soubory činnostně zaměřených a prakticky využitelných výstupů, které se propojují a doplňují a jsou univerzálně použitelné. Jejich osvojování je dlouhodobý a složitý proces, který začíná v předškolním období a postupně se dotváří v dalším průběhu života.

Klíčové kompetence představují cílové stavy, kdy bude každý jedinec (dítě) vybaven souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho v daném období dosažitelná.

Pro předškolní období jsou za klíčové považovány tyto kompetence:

 1. kompetence k učení
 2. kompetence k řešení problémů
 3. kompetence komunikativní
 4. kompetence sociální a personální
 5. kompetence činnostní a občanské

Kompetence k učení

 • dítě soustředěně zkoumá a všímá si souvislostí, užívá při tom jednoduchých pojmů;
 • uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích;
 • má elementární poznatky o světě lidí, který dítě obklopuje;
 • klade otázky, chce porozumět věcem, jevům a dějům, raduje se z toho, co samo dokázalo;
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, soustředí se na činnost, záměrně si informace pamatuje; dovede postupovat podle instrukcí, je schopno dokončit započatou práci;
 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých;

Kompetence k řešení problémů

 • dítě řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby), náročnější s oporou a pomocí dospělého;
 • řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu; hledá různé možnosti a varianty řešení;
 • užívá při řešení problémů logických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení;
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti;
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit;

Komunikativní kompetence

 • dítě ovládá řeč, hovoří ve větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, rozumí slyšenému, vede smysluplný dialog;
 • dokáže sdělovat své prožitky různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.);
 • komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými;
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní;
 • průběžně rozšiřuje svoji slovní zásobu a aktivně ji používá;
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.);
 • speciálně pedagogická péče – logopedie

Sociální a personální kompetence

 • dítě samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej;
 • uvědomuje si, že za své jednání odpovídá a nese důsledky;
 • projevuje ohleduplnost k druhým, rozpozná nevhodné chování;
 • dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku;
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů;
 • dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla;
 • chápe a toleruje lidské odlišnosti a jedinečnosti;
 • dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte;

Činnostní a občanské kompetence

 • dítě se učí svoje činnosti a hry plánovat, řídit a vyhodnocovat;
 • dokáže rozpoznat vlastní silné i slabé stránky;
 • odhaduje rizika svých nápadů, dokáže je přizpůsobovat daným okolnostem;
 • k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých;
 • je otevřené aktuálnímu dění;
 • má základní představu o tom, co je v souladu s lidskými hodnotami a normami;
 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat;
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých;

Programový obsah

Program je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou nazvány:

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě a svět

Dítě a jeho tělo

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.);
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, nástroji, náčiním;
 • zdravotně zaměřené činnosti (protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení);
 • smyslové a psychomotorické hry;
 • konstruktivní a grafické činnosti;
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti;
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.;
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí;
 • činnosti směřující k ochraně zdraví a osobního bezpečí;
 • činnosti relaxační a odpočinkové;
 • činnosti směřující k prevenci úrazů, nemoci, nezdravých návyků a závislostí;

Dítě a jeho psychika
Jazyk a řeč

 • artikulační, řečové, sluchové, rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky;
 • rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění dle obrazového materiálu apod.);
 • komentování aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv;
 • samostatný slovní projev na určité téma;
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových pohádek a příběhů, reprodukce slyšeného příběhu;
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv;
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen (grafomorika);
 • prohlížení a „čtení“ knížek;
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků (sluchová percepce);

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

 • záměrné pozorování běžných objektů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků, funkcí a vlastností;
 • konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.);
 • spontánní hra, volné hry;
 • smyslové hry a činnosti na rozvoj postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.;
 • námětové hry a činnosti;
 • hry podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity);
 • hry zaměřené ke cvičení paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové);
 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce);
 • hry procvičující orientaci v prostoru i v rovině;
 • činnosti s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.);
 • činnosti s časovými pojmy a vztahy souvisejícími s denním řádem, časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.;

Sebepojetí, city, vůle

 • spontánní hra, činnosti vyvolávající veselí a pohodu;
 • činnosti přiměřené schopnostem dítěte, v nichž může být dítě úspěšné;
 • hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání;
 • estetické a tvůrčí aktivity (výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové apod.);
 • cvičení v projevování kladných citů, sebeovládání záporných emocí (hněv, zlost, úzkost);
 • hry na téma rodiny, přátelství apod.;
 • dramatické činnosti (předvádění a napodobování chování člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv, vážnost apod.);

Dítě a ten druhý

 • komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým;
 • sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti;
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách;
 • aktivní naslouchání druhému;
 • modelové situace, při nichž se dítě učí respektovat druhého;
 • činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se, půjčit hračku;
 • četba, vyprávění a poslech pohádek s etickým obsahem;

Dítě a společnost

 • spoluvytváření přiměřených pravidel soužití v dětském klubu;
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků
  a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.);
 • tvůrčí činnosti dramatické, výtvarné, hudební, pohybové apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, tříbení vkusu;
 • hry zaměřené k rozlišování různých společenských rolí;
 • aktivity přibližující dítěti mravní hodnoty;
 • činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (tematické hry s druhy zaměstnání, řemesel, povolání apod.);
 • aktivity s různými tradicemi a zvyky;

Dítě a svět

 • pozorování blízkého prostředí a okolní přírody, vycházky, praktická orientace v okolí;
 • sledování událostí v obci, které jsou pro dítě zajímavé;
 • poučení o možných nebezpečných situacích a jak se chránit (manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, požár, povodeň apod., využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím;
 • hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích;
 • praktické užívání technických přístrojů a předmětů, se kterými se dítě setkává;
 • sledování rozmanitostí a změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období);
 • praktické činnosti a seznamování s různými přírodními i umělými látkami a materiály, získávání zkušeností s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace);
 • pozorování životních podmínek, životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.);
 • ekologické hry, činnosti přispívající k péči o životní prostředí, pěstitelské a chovatelské činnosti;

Letní Víkendová školka

Víkendová školka s logopedií je primárně určena pro děti ve věku 4 až 8 let s narušenou komunikační schopností. Vítány jsou i děti, které u nás pobudou, když jejich rodiče musí do práce přes víkend.

Denní režim

8:00 – 10:00scházení se dětí, volné i řízené tematické hry, individuální logopedie se školním logopedem
10:00 – 10:20svačina (vlastní z domova)
10:20-11:00

skupinová cvičení pro rozvoj sluchového a zrakového vnímání, individuální logopedie se školním logopedem

11:00 – 12:00

pobyt venku, pohybové hry na rozvoj rovnováhy a propriocepce, individuální logopedie se školním logopedem

12:00 – 12:30oběd
12:30 – 14:30odpolední spánek, pro děti co nespinkají – individuální logopedie
14:30 – 15:00svačina
15:00 – 16:00

cvičení pro rozvoj krátkodobé verbální paměti, grafomotorická cvičení, nácvik pracovních a sebeobslužných činností

16:00 – 17:00pobyt na školní zahradě, rozchod dětí, individuální konzultace se školním logopedem

KONTAKT

Adresa: Novoveská 322/5, Praha 5 – Jinonice
PSČ: 158 00
Telefon: +420 773 260 568
Email: info@logodracek.cz