+420 773 260 568 info@logodracek.cz

LogOklub

Dětský klub

Dětský klub LOGODRÁČEK nabízí individuální i skupinovou speciálně pedagogickou péči pro předškolní a školní děti. Nabízíme také skupinové odpolední kurzy dle Elkonina nebo neuro – vývojovou terapii pro děti s narušenou komunikační schopností. Vše pod vedením kvalifikovaných odborníků s certifikací.

Zaslat přihlášku

Logosoboty

V prostorách školky nabízíme individuální i skupinovou speciálně pedagogickou péči pro děti předškolního a školního věku formou logosobot. Celodenní  program je rozložen v čase od 8:30-16:30. Odbornou péči zajišťuje kvalifikovaný personál.

Cena sobotního programu je 1190 Kč.

Termíny:   12.10.2019

                     2.11.2019

Program dne:

8:30-10:00  scházení se dětí, volné i řízené tématické hry, individuální terapie se speciálním pedagogem- logopedem

10:00 svačina (vlastní z domova)

10:20-11:00  skupinová cvičení pro rozvoj sluchového a zrakového vnímání, individuální terapie se speciálním pedagogem- logopedem

11:00-12:00 pobyt venku, pohybové hry na rozvoj rovnováhy a propriocepce, individuální terapie se speciálním pedagogem- logopedem

12:00-12:30  oběd

12:30-14:30  odpolední spánek, pro děti co nespinkají individuální terapie se speciálním pedagogem- logopedem

14:30-15:00   svačina

15:00-16:00  cvičení pro rozvoj krátkodobé verbální paměti, grafomotorická cvičení, nácvik pracovních a sebeobslužných činností

16:00-16:30  pobyt  na školní zahradě, rozchod dětí, konzultace

 

Kurzy fonetického uvědomování

Termín: 7.10.2019 – 25.5.2020

 Trénink probíhá ve skupině 6 dětí.

Délka kurzu: 30 lekcí po 45 min., 1 x týdně (pondělí) 15:30 – 16:15 nebo 16:30 – 17:15
Cena: 250 Kč/1 lekce

Platba měsíčně dle počtu lekcí, jednorázová platba za celý kurz je 6500 Kč.

Kurz fonematického uvědomování dle metody D. B. Elkonina se skládá z 30 lekcí, kde děti formou hry poznávají a získávají vědomou orientaci ve zvukové struktuře českého jazyka. Jazyk je předškolním dětem ještě v předčtenářském období představován jako ucelený zvukový systém, který v sobě zahrnuje věty, slova, slabiky a jednotlivé hlásky.

Teprve po nástupu do základní školy se děti seznámí s písmeny, která jsou grafickou podobou zvukového systému. Aby bylo učení hravé, vystupují tu postavy napomáhající dětem zformovat si nové, abstraktní jazykové pojmy. Jsou to např. Mistr Slabika, Mistr Délka, Hlásulky, Hláskojedi, kamarádi Tap a Ťap a vše řídí královna Grafia (nejvyšší instituce, jakási „pravidla českého pravopisu“).

Začínáme s přirozeným rytmickým dělením slov na slabiky. Rozlišování hlásek a práce s hláskami je ale podstatně složitější, hláska je pro dítě abstrakce. Mnoho předškolních dětí už zná některá písmena, ale sluchem nerozeznává hlásky. Přebudovat přirozenou slabikovou strukturu na hláskovou je složitý a systémový proces. Řečový signál je vázaný, nepřetržitý a hodně variabilní. Určováním jednotlivých hlásek se řečový signál rozkládá na nejmenší samostatné jednotky – fonémy (hlásky).

Trénink fonematického uvědomování má čtyři etapy:

1. Slabičná analýza slov
2. Hlásková analýza slov
3. Samohlásky a souhlásky, krátké a dlouhé samohlásky
4. Měkké a tvrdé souhlásky

Metoda zajišťuje, že dítě si osvojuje fonémy (hlásky) dřív než grafémy (písmena). Jedině úplná orientace ve zvukové struktuře slov umožní dítěti jejich správnou a snadnou grafémovou reprezentaci. Děti řeší jazykové úkoly, hrají jazykové hry, luští jazykové hlavolamy, učí se rozlišovat samohlásky a souhlásky, krátké a dlouhé samohlásky, tvrdé a měkké souhlásky. Osvojí si přitom pojmy jako slabika, hláska, samohláska, souhláska atd. Učí se také chápat, že foném má rozlišovací schopnost (záměna jednoho fonému za jiný mění význam slova např. les – pes, lama – sama apod).

V metodice jsou zařazeny úkoly, které nemají řešení, úkoly s nedostatečnými údaji a také „chytáky“ označované jako „past“, čímž se u dětí rozvíjí sebekontrola i samostatné a kritické myšlení. Metodika mimo jiné rozvíjí i schopnost kooperativy: děti spolupracují ve dvojicích i ve skupinkách, nacházejí společná řešení, soutěží, vzájemně si pomáhají.
Současné výzkumy čtení a psaní ukazují, že fonematické uvědomování má pro nácvik čtení klíčové postavení. Fonematické uvědomování je schopnost vědomě pracovat se segmenty slov na úrovni fonémů (hlásek), uvědomovat si zvukovou strukturu slov, identifikovat pořadí zvuků řeči, uskutečňovat hláskovou analýzu, syntézu i složitější manipulace s hláskami (například přidat, odebrat, změnit hlásku ve slově, přehodit pořadí hlásek ve slově apod.).

Metoda je vhodná zejména pro děti, které v předškolním věku nerozliší první a poslední hlásku, nerozloží jednoduché slovo (pes, les, mech, sud, vůz apod.) na jednotlivé hlásky, nebo nerozloží (např. tleskáním) tří-čtyř slabičné slovo na slabiky. Zvlášť vhodná je pro děti s narušenou komunikační schopností (vady řeči), nebo pro začínající neúspěšné čtenáře (děti dyslektické, dysgrafické, děti s tzv. specifickými poruchami učení) jako vhodná prevence budoucího školního neúspěchu.

první a poslední hlásku, nerozloží jednoduché slovo (pes, les, mech, sud, vůz apod.) na jednotlivé hlásky, nebo nerozloží (např. tleskáním) tří-čtyř slabičné slovo na slabiky. Zvlášť vhodná je pro děti s narušenou komunikační schopností (vady řeči), nebo pro začínající neúspěšné čtenáře (děti dyslektické, dysgrafické, děti s tzv. specifickými poruchami učení) jako vhodná prevence budoucího školního neúspěchu.

Speciálně pedagogická péče

V prostorách klubu nabízíme také individuální i skupinovou speciálně pedagogickou péči pro děti předškolního věku.

Individuální speciálně pedagogická  péče probíhá v individuálně dohodnutém čase, zpravidla v odpoledních nebo večerních hodinách, eventuálně přes víkend.

Délka a frekvence sezení je obvykle 45 min./1 týdně, v případě intenzivní péče také více krát týdně. Speciálně pedagogický nácvik čtení a psaní je doporučen pro děti s dyslexií, dysgrafií, pro děti s ADD a ADHD.

Cena lekce je 590 Kč.

Kurzy Metody Fie

Termín: 8.10.2019 – 26.5.2020

 Trénink probíhá ve skupině 6 dětí.

Délka kurzu: 30 lekcí po 45 min., 1 x týdně (úterý) 15:30 – 16:15 nebo 16:30 – 17:15
Cena: 250 Kč/1 lekce

Platba měsíčně dle počtu lekcí, jednorázová platba za celý kurz je 6500 Kč.

Metoda FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacování) je metoda, při níž se pomocí speciálně navržených pracovních listů (instrumentů) a s vedením lektora – tzv. zprostředkovatel – rozvíjí kognitivní funkce dítěte. Metoda podporuje důležitou celoživotní dovednost učit se učit. Dítě získává nástroje, aby mohlo maximálně využít svůj potenciál, zlepšilo své vyjadřování a organizaci práce, umělo vytvořit strategii řešení úkolu, naučilo se pracovat s chybou, zvýšilo svou sebedůvěru. Lekce probíhají tak, že děti postupně zpracovávají pracovní listy, které podporují rozvoj různých dovedností. Názvy jednotlivých instrumentů jsou Uspořádání bodů (základní instrument, kterým se začíná), Orientace v prostoru, Porovnávání, Orientace v čase, Kategorizace, atd. Základním mottem metody je Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím, což znamená, že děti jsou vedeny k tomu, aby nebyly zbrklé a každou odpověď předem promyslely, a současně na to mají dostatek času. 

Tato metoda je používána po celém světě nejen pro děti, ale i pro dospělé. Je vhodná pro děti s vývojovou poruchou, pro děti nadané, jako příprava na školu nebo jako způsob, jak dítěti lépe si uvědomit své vlastní schopnosti, dovednosti, myšlenkové pochody, a rovněž vnímat svoji únavu a náladu.

KONTAKT

Adresa: Novoveská 322/5, Praha 5 – Jinonice
PSČ: 158 00
Telefon: +420 773 260 568
Email: info@logodracek.cz