+420 773 260 568 info@logodracek.cz

LogOklub

Dětský klub

Dětský klub LOGODRÁČEK nabízí individuální i skupinovou speciálně pedagogickou péči pro předškolní a školní děti. Nabízíme také skupinové odpolední kurzy dle Elkonina nebo neuro – vývojovou terapii pro děti s narušenou komunikační schopností. Vše pod vedením kvalifikovaných odborníků s certifikací.

Zaslat přihlášku

Logostředa / LOGOPÁTEK

V prostorách školky nabízíme individuální i skupinovou speciálně pedagogickou péči pro děti předškolního a školního věku formou logostřed. Celodenní  program je rozložen v čase od 8:00-16:30. Odbornou péči zajišťuje kvalifikovaný logopedický personál.

Cena celodenního programu je 890 Kč.

Termíny:   každou středu nebo pátek

 Program dne:

8:00-9:00 scházení se dětí, volné i řízené didaktické hry

9:00-9:30 skupinová cvičení pro rozvoj sluchového a zrakového vnímání

9:40-10:00 svačina (vlastní z domova)

10:00-10:25 grafomotorická cvičení, rozvoj pracovních a sebeobslužných činností

10:30-10:55 cvičení z neuro-vývojové stimulace

11:00-12:00 pobyt venku, pohybové hry na rozvoj rovnováhy a propriocepce

12:00-12:30 oběd

12:45-14:15 odpolední odpočinek

14:30-15:00   svačina

15:00-15:30 cvičení pro rozvoj krátkodobé verbální paměti, grafomotorická cvičení, nácvik pracovních a sebeobslužných činností, didaktické hry

15:30-16:30 tvořivé hry, rozchod dětí, konzultace s rodiči

Upozorňujeme, že Logodráček není zdravotnické zařízení a neposkytuje klinickou logopedii.

Dopolední cvičeníčko

Správný vývoj pohybů je důležitý pro poznávání okolního světa prostřednictvím tělesné aktivity dítěte. Dítě pohybem reguluje rozsah i způsob poznávání okolí a vybírá si podněty, které odpovídají jeho zvídavým potřebám.

Cvičení je určeno dětem od 2 do 3 let a je zaměřené na rozvoj hrubé motoriky, lokomoce (lezení, plazení, poskoky apod.), pohybové obratnosti a celkové koordinace pohybů. 

Úroveň hrubé motoriky přímo ovlivňuje rozvoj motoriky jemné. Jemná motorika zahrnuje pohyby malých svalových skupin dlaně, prstů, artikulačních orgánů (mluvidel) a očí. Ku příkladu pohybové kompetence horní končetiny se rozvíjejí proximodistálním směrem, tj. od pohybů celé končetiny k prstům. Cílená motorika a jemná motorika jsou také výsledkem celkového držení těla. Pokud má dítě problémy s držením těla, mohou se od něj odvíjet problémy s jemnou motorikou, grafomotorikou, ale také i s motorikou úst (Vágnerová, 2005).

Cvičení probíhá ve skupině 6-8 dětí a zahrnuje cviky z neurovývojové terapie dle Volemanové. Pravidelný pobyt v blízkém Prokopském údolí poskytuje možnosti chůze a běhu v nerovném terénu, soutěže a hry v přírodě.

Termíny: úterý nebo čtvrtek 9:00 – 12:00

Cena: 490 Kč/1 dopoledne

Platba měsíčně: 450 Kč/1 dopoledne

 

Speciálně pedagogická péče

V prostorách klubu nabízíme také individuální i skupinovou speciálně pedagogickou péči pro děti předškolního věku.

Individuální speciálně pedagogická  péče probíhá v individuálně dohodnutém čase, zpravidla v odpoledních nebo večerních hodinách, eventuálně přes víkend.

Délka a frekvence sezení je obvykle 45 min./1 týdně, v případě intenzivní péče také více krát týdně. Speciálně pedagogický nácvik čtení a psaní je doporučen pro děti s dyslexií, dysgrafií, pro děti s ADD a ADHD.

Cena lekce je 590 Kč.

odpolední logohrátky

Termíny: pondělí  13:30 – 16:30

                  středa   13:30 – 16:30 

                  pátek     13:30 – 16:30

-lze i jednotlivě, činnosti na sebe nenavazují

Trénink probíhá ve skupině max. 7 dětí ve věku od 3 do 7 let.

Cena: 490 Kč/1 odpoledne

Odpolední logohry a činnosti rozvíjí:

-sluchové vnímání hlásek a jejich diferenciaci
-artikulační obratnost
-aktivní a pasivní slovní zásobu
-krátkodobou verbální paměť
-zrakovou percepci
-grafomotoriku
Upozorňujeme, že Logodráček není zdravotnické zařízení a neposkytuje klinickou logopedii.

KONTAKT

Adresa: Novoveská 322/5, Praha 5 – Jinonice
PSČ: 158 00
Telefon: +420 773 260 568
Email: info@logodracek.cz