+420 773 260 568 info@logodracek.cz

Minidráček

Jesle

 

Jesle Minidráček je mladším bratříčkem Logodráčka a je určen dětem od 2 let. Minidráček, který ve svém výchovném přístupu využívá prvky Montesorri pedagogiky, podporuje u nejmenších samostatné jednání a svobodné rozhodování.

Zaslat přihlášku

Plán výchovy a péče pro jesle Minidráček je zpracován do okruhů, ve kterém mají zastoupení tzv. výchovy – hudební, tělesná, pracovní, výtvarná a rozumová výchova, rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání. Kulturně sociální a hygienické návyky se u dětí rozvíjejí v průběhu celého výchovně vzdělávacího procesu.
Výchovný obsah v těchto okruzích je pouze orientační, rozhodující jsou vždy individuální možnosti a schopnosti dětí. Organizace i denní program Minidráčka jsou maximálně přizpůsobeny vývojovým a jazykovým možnostem dětí a jejich potřebám. Toto zajišťuje speciálně-pedagogicky kvalifikovaný personál. V případě potřeby poskytuje školní logoped také logopedickou intervenci a to v rámci výchovně – vzdělávacího procesu v průběhu celého týdně.

Dopolední cvičeníčko

3-hodinový blok pohybových aktivit pro děti od 2-3 let

 • rozvoj lokomoce (lezení, plazení, poskoky)
 • rozvoj pohybové obratnosti a koordinace pohybů
 • cvičení z neuro vývojové terapie dle Volemanové
 • pohybové hry a soutěže v Prokopském údolí
 • chůze a běh nerovným terénem

Správný vývoj pohybů je důležitý pro poznávání okolního světa prostřednictvím tělesné aktivity dítěte. Dítě pohybem reguluje rozsah i způsob poznávání okolí a vybírá si podněty, které odpovídají jeho zvídavým potřebám.

Cvičení je určeno dětem od 2 do 3 let a je zaměřené na rozvoj hrubé motoriky, lokomoce (lezení, plazení, poskoky apod.), pohybové obratnosti a celkové koordinace pohybů.

Úroveň hrubé motoriky přímo ovlivňuje rozvoj motoriky jemné. Jemná motorika zahrnuje pohyby malých svalových skupin dlaně, prstů, artikulačních orgánů (mluvidel) a očí. Ku příkladu pohybové kompetence horní končetiny se rozvíjejí proximodistálním směrem, tj. od pohybů celé končetiny k prstům. Cílená motorika a jemná motorika jsou také výsledkem celkového držení těla. Pokud má dítě problémy s držením těla, mohou se od něj odvíjet problémy s jemnou motorikou, grafomotorikou, ale také i s motorikou úst (Vágnerová, 2005).

Cvičení probíhá ve skupině 6-8 dětí a zahrnuje cviky z neurovývojové terapie dle Volemanové.

Pravidelný pobyt v blízkém Prokopském údolí poskytuje možnosti chůze a běhu v nerovném terénu, soutěže a hry v přírodě.

Program:
9:00-10:00 pohybové aktivity
10:00- 10:30 svačinka (vlastní z domova)
10:30- 12:00 pohybové aktivity v Prokopském údolí

Cena: 490 Kč/1 dopoledne

Platba měsíčně dle počtu lekcí: 450 Kč/1 dopoledne

Plán výchovy

Plán výchovy a péče jeslí Minidráček

Plán výchovy a péče jeslí Minidráček vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platného od 1. 1. 2018 (dále jen RVP PV) a je určen pro děti ve věku od 2 do 6 let. 

RVP PV vychází z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. 

RVP PV stanovuje elementární vzdělanostní základ, na který navazuje základní vzdělávání a jako takový představuje zásadní východisko pro tvorbu předškolních programů i jejich uskutečňování. RVP PV určuje společný rámec, který je třeba zachovávat.

Plán výchovy a péče jeslí Minidráček je vytvořen tak, aby usnadňoval dítěti jeho životní i vzdělávací cestu. Úkolem Plánu je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat ho k dalšímu poznávání a učení. Plán výchovy a péče učí dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.

Plán výchovy a péče jeslí Minidráček využívá prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dítěte, které jsou založeny na přímých zážitcích. Tyto pak přirozeně podporují dětskou zvídavost, jeho potřebu objevovat, poznávat nové skutečnosti a podněcují radost dítěte z učení.

Plán výchovy a péče jeslí Minidráček v dostatečné míře uplatňuje situační učení, založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí. Významnou roli v procesu učení sehrává také spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby. Plán výchovy a vzdělávání poskytuje dítěti vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné.

V Plánu výchovy a péče jsou uplatňovány aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte. Tyto činnosti probíhají zpravidla v menší skupině či individuálně s každým dítětem samostatně.

Plán výchovy a péče jeslí Minidráček je jakýmsi průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním, probouzí v něm aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, vede ho k naslouchání a objevování světa kolem sebe.

Plán výchovy a péče jeslí Minidráček je vypracován a probíhá na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích.

Plán výchovy a péče sleduje rámcové cíle, které jsou univerzální, přirozené a všudypřítomné.

 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Tzv. Kompetence představují soubory činnostně zaměřených a prakticky využitelných výstupů, které se propojují a doplňují a jsou univerzálně použitelné. Jejich osvojování je dlouhodobý a složitý proces, který začíná v předškolním období a postupně se dotváří v dalším průběhu života.

Klíčové kompetence představují cílové stavy, kdy bude každý jedinec (dítě) vybaven souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho v daném období dosažitelná.

Pro předškolní období jsou za klíčové považovány tyto kompetence:

 1. kompetence k učení
 2. kompetence k řešení problémů
 3. kompetence komunikativní
 4. kompetence sociální a personální
 5. kompetence činnostní a občanské

Kompetence k učení

 • dítě soustředěně zkoumá a všímá si souvislostí, užívá při tom jednoduchých pojmů;
 • uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích;
 • má elementární poznatky o světě lidí, který dítě obklopuje;
 • klade otázky, chce porozumět věcem, jevům a dějům, raduje se z toho, co samo dokázalo;
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, soustředí se na činnost, záměrně si informace pamatuje; dovede postupovat podle instrukcí, je schopno dokončit započatou práci;
 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých;

Kompetence k řešení problémů

 • dítě řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby), náročnější s oporou a pomocí dospělého;
 • řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu; hledá různé možnosti a varianty řešení;
 • užívá při řešení problémů logických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení;
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti;
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit;

Komunikativní kompetence

 • dítě ovládá řeč, hovoří ve větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, rozumí slyšenému, vede smysluplný dialog;
 • dokáže sdělovat své prožitky různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.);
 • komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými;
 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • průběžně rozšiřuje svoji slovní zásobu a aktivně ji používá;
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.);

Sociální a personální kompetence

 • dítě samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej;
 • uvědomuje si, že za své jednání odpovídá a nese důsledky;
 • projevuje ohleduplnost k druhým, rozpozná nevhodné chování;
 • dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; 
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů;
 • dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla;
 • chápe a toleruje lidské odlišnosti a jedinečnosti ;
 • dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte;

Činnostní a občanské kompetence

 • dítě se učí svoje činnosti a hry plánovat, řídit a vyhodnocovat;
 • dokáže rozpoznat vlastní silné i slabé stránky;
 • odhaduje rizika svých nápadů, dokáže je přizpůsobovat daným okolnostem;
 • k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých;
 • je otevřené aktuálnímu dění;
 • má základní představu o tom, co je v souladu s lidskými hodnotami a normami;
 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; 
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých;

Vzdělávací obsah Plánu výchovy a péče jeslí Minidráček

Plán výchovy a péče je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou nazvány na okruhy:

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě a svět

Dítě a jeho tělo

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.);
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, nástroji, náčiním; 
 • zdravotně zaměřené činnosti (protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení);
 • smyslové a psychomotorické hry;
 • konstruktivní a grafické činnosti;
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti;
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.;
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí;
 • činnosti směřující k ochraně zdraví a osobního bezpečí;
 • činnosti relaxační a odpočinkové;
 • činnosti směřující k prevenci úrazů, nemoci, nezdravých návyků a závislostí;

Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč

 • artikulační, řečové, sluchové, rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky;
 • rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění dle obrazového materiálu apod.);
 • komentování aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv;
 • samostatný slovní projev na určité téma;
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových pohádek a příběhů, reprodukce slyšeného příběhu;
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv;
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen (grafomotorika);
 • prohlížení a „čtení“ knížek;
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků (sluchová percepce) ;

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

 • záměrné pozorování běžných objektů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků, funkcí a vlastností;
 • konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.);
 • spontánní hra, volné hry;
 • smyslové hry a činnosti na rozvoj postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.;
 • námětové hry a činnosti;
 • hry podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity);
 • hry zaměřené ke cvičení paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové);
 • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce);
 • hry procvičující orientaci v prostoru i v rovině;
 • činnosti s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.);
 • činnosti s časovými pojmy a vztahy souvisejícími s denním řádem, časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.;

Sebepojetí, city, vůle

 • spontánní hra, činnosti vyvolávající veselí a pohodu;
 • činnosti přiměřené schopnostem dítěte, v nichž může být dítě úspěšné;
 • hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání;
 • estetické a tvůrčí aktivity (výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové apod.);
 • cvičení v projevování kladných citů, sebeovládání záporných emocí (hněv, zlost, úzkost);
 • hry na téma rodiny, přátelství apod.;
 • dramatické činnosti (předvádění a napodobování chování člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv, vážnost apod.);

Dítě a ten druhý

 • komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým;
 • sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti;
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách;
 • aktivní naslouchání druhému;
 • modelové situace, při nichž se dítě učí respektovat druhého;
 • činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se, půjčit hračku;
 • četba, vyprávění a poslech pohádek s etickým obsahem;

Dítě a společnost

 • spoluvytváření přiměřených pravidel soužití v dětském klubu;
 • přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků
  a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.);
 • tvůrčí činnosti dramatické, výtvarné, hudební, pohybové apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, tříbení vkusu;
 • hry zaměřené k rozlišování různých společenských rolí;
 • aktivity přibližující dítěti mravní hodnoty;
 • činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (tematické hry s druhy zaměstnání, řemesel, povolání apod.);
 • aktivity s různými tradicemi a zvyky;

Dítě a svět

 • pozorování blízkého prostředí a okolní přírody, vycházky, praktická orientace v okolí;
 • sledování událostí v obci, které jsou pro dítě zajímavé;
 • poučení o možných nebezpečných situacích a jak se chránit (manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, požár, povodeň apod., využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím;
 • hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích;
 • praktické užívání technických přístrojů a předmětů, se kterými se dítě setkává;
 • sledování rozmanitostí a změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období);
 • praktické činnosti a seznamování s různými přírodními i umělými látkami a materiály, získávání zkušeností s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace);
 • pozorování životních podmínek, životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.);
 • ekologické hry, činnosti přispívající k péči o životní prostředí, pěstitelské a chovatelské činnosti; 

Tematický obsah výchovy jeslí Minidráček

Září

 • seznámení dětí s denním režimem a pravidly dětské skupiny Minidráček, bezpečnost a ochrana dětí při hrách a činnostech, posilovat žádoucí chování dětí
 • seznámení se s ostatními dětmi a personálem Dětské skupiny Minidráček
 • rozvoj krátkodobé verbální paměti (znát vlastní jména kamarádů, rodičů, města, ve kterém žijeme)
 • nácvik hygienických návyků a běžných sebeobslužných činností (mytí rukou, úst, pouštění a zavírání vodovodní baterie, rozsvěcování a zhasínaní světel, splachování WC, používání ručníků apod.)
 • nácvik žádoucího chování při vycházce a pobytu venku, společný odchod a návrat do budovy Dětské skupiny Minidráček (bezpečnost před vchodem u krajnice vozovky!)

Říjen

 • podzim v Prokopském údolí, sběr, sušení a uskladnění podzimních přírodnin (kaštany, žaludy, šípky, listy, šišky apod.), manipulace s nimi
 • výrobky z přírodnin, podzimní výzdoba školky
 • nácvik hudebně-pohybových her
 • nácvik podzimních říkanek a pranostik
 • didaktické hry na rozvoj kognitivních schopností (puzzle, číselná řada do 5, do 10, ovoce, zelenina)
 • rozvoj komunikačních schopností, skupinová logopedie

Listopad

 • podzimní počasí a proměny přírody – chráníme své zdraví
 • rozvoj slovní zásoby a kognitivních schopností: základní barvy a jejich základní odstíny (pojmenovávání barev), základní tvary (kulaté, hranaté, kruh, čtverec, koule, krychle)
 • lesní zvířátka se chystají na zimu- živočichové a jejich život v zimě, ptáci odlétají do teplých krajin

Prosinec

 • příprava na Vánoční čas – výroba vánočních dekorací, výzdoba školky, rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky
 • vyprávění o vánočních tradicích, Mikuláš, advent
 • nácvik vánočních koled a básní

Leden

 • zimní čas, roční období, zimní sporty, vhodné oblečení
 • rozvoj kognitivních schopností: běžná povolání, povolání rodičů, prarodičů
 • pohybové činnosti z neuro-vývojové terapie dle Volemanové
 • stříhání, lepení, mačkání papíru, origami

Únor

 • masopust – karneval, výroba masek, výzdoba interiéru školky
 • domácí zvířata a jejich mláďata, domácí mazlíčci a péče o ně
 • environmentální výchova, třídění odpadu

Březen

 • lidské tělo a jeho části, hlavní orgány, péče o zdraví, prevence nemocí a úrazů
 • nácvik sebeobslužných a pracovních činností
 • didaktické hry na rozvoj zrakového a sluchového rozlišování

Duben

 • příchod jara, jarní květy, jarní ovoce a zelenina
 • pěstitelské práce na zahrádce, příprava záhonku, sázení jarní cibulky, pažitky, hrášku
 • Velikonoce, velikonoční zvyky a tradice
 • nácvik velikonočních koled

Květen

 • rodina, základní vztahy v rodině, povolání rodičů
 • svátek matek, výroba dárků, nácvik básní o mamince
 • známé ovocné stromy, pěstitelské práce na zahradě, péče o zasazené rostliny
 • rozvoj kognitivních schopností a matematických představ: dopravní prostředky, číselná řada do 5, do 10

Červen

 • léto, letní sporty, den dětí
 • nejznámější zvířata v ZOO
 • celý rok- 4 roční období, třídění, nadřazené pojmy, vyprávění
 • nácvik bezpečného chování v krizových situacích: Co by, kdyby…?

Červenec – Srpen

 • opakovaní dle individuálních potřeb dětí
 • léto, letní sporty a letní volnočasové aktivity
 • rostliny a dřeviny na zahradě, pěstitelské činnosti
 • turistické a naučné stezky v Prokopském údolí, celodenní výlety

KONTAKT

Adresa: Novoveská 322/5, Praha 5 – Jinonice
PSČ: 158 00
Telefon: +420 773 260 568
Email: info@logodracek.cz