Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Osobní údaje

Osobní údaje

Ochrana osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů (jehož návrh je aktuálně v legislativním procesu) nahradil dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

LOGODRÁČEK s. r. o.  se sídlem Novoveská 322/5, Praha 5 Jinočany je správcem osobních údajů Zákonných zástupců a svěřených dětí, které naši školku navštěvují.

Osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení zákonného zástupce, datum jeho narození, trvalá adresa, číslo bankovního účtu, příp. emailová adresa jsou zpracovávány za účelem uzavření Smlouvy mezi Zákonným zástupcem a LOGODRÁČKEM s. r. o., která z důvodu své platnosti musí obsahovat tyto osobní údaje. Vzhledem k tomu, že předmětem Smlouvy je pečovatelská služba o svěřené dítě, je dále nutné ve Smlouvě uvádět také jméno a příjmení dítěte a jeho datum narození. Zpracovávání osobních údajů je zákonné, pokud je nezbytné v souvislosti s plněním smlouvy nebo úmyslem smlouvu uzavřít. Osobní údaje jsou přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné z hlediska účelů, pro které jsou zpracovávány.

Pro Zákonné zástupce je shromažďování, používání a zpracovávání osobních údajů provozovatelem transparentní, všechny informace a všechna sdělení týkající se zpracování osobních údajů jsou snadno přístupné a srozumitelné, přičemž transparentní je i rozsah osobních údajů, které zpracováváme nebo budeme zpracovávat. Tato zásada se dotýká také informování zákonného zástupce o totožnosti správce a účelech zpracování jejich osobních údajů.

Doba, po kterou jsou osobní údaje správcem uchovávány, je omezena na nezbytné minimum, tj. po dobu platnosti Smlouvy a dále po dobu 1 roku. Lhůty pro výmaz jsou stanoveny na 30 dní od uplynutí toho období. Nepřesné osobní údaje jsou průběžně opraveny nebo vymazány.

Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zaručuje bezpečnost a důvěrnost těchto údajů. Zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům nebo jejich neoprávněnému použití je zajištěn 2krát uzamykatelnou překážkou (uzamčená skříň v uzamčené místnosti).

Nařízení stanovuje povinnost zpracovávat osobní údaje pouze ze zákonných důvodů. Jedním ze zákonných důvodů je Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů, který je pak přílohou každé Smlouvy.

Zákonný zástupce je provozovatelem upozorněn na to, jaká rizika, pravidla, záruky a práva existují v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů a jak svá práva uplatňovat.

Zákonný zástupce má právo požadovat u správce přístup ke svým osobním údajům, může požadovat jejich opravu či vymazání (zapomenutí) v případě zjištění jejich nesprávnosti nebo neplatnosti. Zákonný zástupce má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, kterou je správce povinen vypořádat, a to bez sankcí a zdarma. Právo zákonného zástupce na přenositelnost osobních údajů od jednoho správce k druhému spočívá v poskytnutí osobních údajů spádové škole, školskému úřadu eventuálně příslušnému obecnému úřadu. Má-li zákonný zástupce podezření na porušení Nařízení, má právo ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Z Nařízení nutno uvést i povinnost správce vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici k nahlédnutí.

Výsledkem výše uvedeného je vytvoření funkčního systému ochrany osobních údajů včetně jeho kontrolních mechanismů, aby se zabránilo jakémukoliv zneužití osobních údajů. LOGODRÁČEK s. r. o.  minimalizuje zpracovávání osobních údajů a snaží se o maximální pseudonymizaci (šifrování) osobních údajů tam, kde je to možné a účelné. Vnitřní předpis LOGODRÁČKA s. r. o.  nastavuje systém ochrany osobních údajů a popisuje pravidla pro nakládání a další zpracovávání osobních údajů.

Speciální pozornost věnujeme zvláštní kategorii osobních údajů (dříve tzv. citlivé údaje), která je v Nařízení podrobněji rozpracována v čl. 9. Jedná se o biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby (fotografie s identifikovatelným obličejem), údaje o zdravotním stavu svěřeného dítěte, údaje o sociální situaci v rodině či informace o etnickém původu. K osobním údajům z této zvláštní kategorie přistupujeme individuálně a na základě písemného Informovaného souhlasu zákonných zástupců.