Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1        Úvodní ustanovení

1.1        Provozovatel je na základě přidělení identifikačního čísla 079 01 691 Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 309586, oprávněn k provozování soukromého zařízení zaměřeného na péči o děti předškolního věku (dále jen LOGODRÁČEK s. r. o.).

1.2        LOGODRÁČKEM s. r. o. se rozumí předškolní zařízení pro děti ve věku od 4 do 7 let a je provozován na adrese Novoveská 5, Praha Jinonice, PSČ 150 00.

2        Základní pojmy

2.1        Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí soubor pravidel pro pobyt dětí v předškolním zařízení a pro poskytování služeb Provozovatelem, které jsou nedílnou součástí Smlouvy a které se Zákonný zástupce zavazuje po dobu trvání Smlouvy dodržovat.

2.2        Smlouvou se rozumí Smlouva o poskytování péče o dítě předškolního věku.

2.3        Dítě předškolního věku je zpravidla dítě od čtyř do sedmi let věku (dále jen Dítě).

2.4        Zákonným zástupcem je rodič nebo zákonem uznaný opatrovník svěřeného Dítěte.

2.5        Pověřenou osobou se rozumí fyzická osoba, která s LOGODRÁČKEM s. r. o. osobně spolupracuje na plnění jejího závazku vůči Zákonným zástupcům a svěřeným Dětem, a to přímo formou pedagogického působení, nebo zpracováním výukových či administrativních materiálů, a to s kvalifikací minimálně středoškolského pedagogického vzdělání, což Provozovatel pravidelně zjišťuje a kontroluje.

2.6        Provozovatel je právnická osoba, která na základě platného živnostenského listu a se souhlasem vlastníka nemovitosti fakticky provozuje předškolní zařízení a může být pro oficiální komunikaci se Zákonnými zástupci zastoupena ředitelkou předškolního zařízení, která je pro tuto komunikaci pověřena Provozovatelem.

2.7        Program LOGODRÁČKA s. r. o.  představuje základní služby vzdělávání a péče o Dítě uvedené v odstavci 4.1 těchto podmínek.

2.8        Délkou programu se rozumí doba stanovená, po kterou se Dítě v průběhu jednoho dne účastní Programu.

2.9        Celodenním Programem se pro účely Smlouvy rozumí Program v tarifu od 9. do 15. hodin nebo minimálně 5-ti hodinová účast poskytování služeb Provozovatele za den.

2.10     Dalšími službami se rozumí nadstandardní služby nad rámec celodenního Programu uvedené v odstavci 4.2 těchto podmínek.

2.11     Četností programu se rozumí počet dní, po který se Dítě v průběhu týdne účastní Programu.

2.12     Školné je finanční částka dle platného Ceníku za služky poskytované LOGODRÁČKEM s. r. o.

3        Smluvní dokumentace

3.1        Na uzavření Smlouvy není právní nárok.

3.2        Předmětem Smlouvy je závazek LOGODRÁČKA s. r. o. zajistit pro Dítě péči předškolního zařízení a závazek Zákonného zástupce uhradit Školné dle Smlouvy.

3.3        Před uzavřením Smlouvy je Zákonný zástupce povinen seznámit se se všemi předpisy Provozovatele, zejména, Všeobecnými obchodními podmínkami, Ceníkem a Provozním řádem Dětského klubu předškolního zařízení, které jsou k dispozici na www.logodracek.cz.

3.4        Před uzavřením Smlouvy je Zákonný zástupce povinen pravdivě vyplnit Zdravotní dotazník dítěte a poskytnout Provozovateli telefonní číslo, na němž bude v případě nutnosti k zastižení. Vyplněný Zdravotní dotazník dítěte je nedílnou součástí Smlouvy.

3.5        Zákonný zástupce je povinen při podpisu Smlouvy vyplnit Prohlášení o vyzvedávání dítěte. Prohlášení o vyzvedávání dítěte je součástí smluvní dokumentace.

3.6        Smlouva je uzavřena a stává se účinnou okamžikem podpisu Smlouvy oběma stranami.

3.7        Smlouva se uzavírá na dobu jednoho (1) školního roku. V případě dohody stran může být smlouva také uzavřena jen na část Školního roku.

3.8        Smlouva zaniká uplynutím Školního roku, na který byla uzavřena, dohodou stran nebo odstoupením některé ze stran.

3.9        Veškeré úkony související s ukončením Smlouvy musí být učiněny v písemné formě a doručeny druhé smluvní straně. V případě odstoupení je výpovědní lhůta dva (2) měsíce a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi druhé straně.

3.10     Provozovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud nebude Zákonným zástupcem uhrazeno Školné nebo některá jeho sjednaná splátka dle Splátkového kalendáře, nebo pokud Zákonný zástupce nebo Dítě i přes ústně nebo písemně sdělené výhrady nedodržuje Všeobecné obchodní podmínky. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení Školného za uplynulou dobu pobytu Dítěte v předškolním zařízení.

3.11     Zákonný zástupce je povinen Provozovatele bezodkladně informovat o jakýchkoli změnách týkajících se bezprostředně Dítěte a zejména jeho zdravotního stavu či změn osobních údajů, jež nastanou na jeho straně či na straně Dítěte.

3.12     Práva a povinnosti Zákonného zástupce se řídí Smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanským zákoník“).

4        Program a Další služby

4.1        Provozovatel nabízí výchovně – vzdělávací program pro Dítě (dále jen „Program“) v rozsahu a za ceny uvedené v ceníku. Ceník Programů a Dalších služeb je součástí Smlouvy o poskytnutí péče o dítě předškolního věku a je k dispozici na www.logodracek.cz (dále jen „Ceník“).

4.2        Nad rámec Programu je Zákonný zástupce oprávněn objednat u Provozovatele prostřednictvím písemné objednávky Další služby, kterými jsou odpolední zájmové kroužky a workshopy dle aktuální nabídky. Další služby vyhlašuje LOGODRÁČEK s. r. o. průběžně dle svých možností a zájmu Zákonných zástupců a jejich Dětí. Aktuální nabídka Dalších služeb je zveřejněna na www.logodracek.cz, včetně jejich Ceníku a jsou také vyvěšeny v budově předškolního zařízení.

5        Cena a úhrady

5.1        Zákonný zástupce je povinen uhradit za poskytovanou službu cenu sjednanou ve Smlouvě (dále jen Školné). Školné je stanoveno Provozovatelem dle platného Ceníku, který je k dispozici na www.logodracek.cz.

5.2        Školné a úhrada za Další služby je hrazeno bezhotovostní platbou formou převodu na bankovní účet LOGODRÁČKA s. r. o. a to nejpozději do dvacátého pátého 25. dne předchozího kalendářního měsíce. Číslo účtu pro bezhotovostní platbu je uveden ve Smlouvě, jako variabilní symbol se vždy uvádí číslo Smlouvy.

5.3        Po uzavření Smlouvy Provozovatel vystaví Zákonnému zástupci fakturu (daňový doklad) k úhradě Školného.

5.4        V případě vyzvednutí Dítěte po Provozní době předškolního zařízení je Provozovatel oprávněn účtovat si poplatek ve výši 300 Kč za každou započatou půlhodinu.

5.5        V případě absence Dítěte na uhrazeném Programu nebo uhrazených Dalších služeb LOGODRÁČEK s. r. o. Školné nevrací. Absenci z důvodu náhlé nemoci lze nahradit jiným Programem v daném měsíci, přenos nevyčerpané služby do dalšího měsíce není možný. V případě neomluvené absence nebo omluvě kratší než 24 hod. před započetím Programu, náhradu nelze uplatnit.

5.6        Nepřítomnost z důvodu nemoci Dítěte lze omluvit pouze na základě lékařského potvrzení a to první (1.) den nemoci. V případě řádného omluvení Dítěte Provozovateli Zákonný zástupce může písemně požádat o vrácení alikvotní částky Školného s přiloženým potvrzením o nemoci Dítěte. V takovém případě Provozovatel vrátí 50% z alikvotní částky Školného ode dne, kdy byla žádost písemně podaná a to pouze v Programu celodenního nebo dopoledního pobytu 5x týdně.

6        Organizace pobytu Dětí v předškolním zařízení

6.1        Provozovatel je povinen zajistit odborný personál pro výuku a péči o Dítě v době k tomu mezi Zákonným zástupcem a Provozovatelem smluvené. Pověřené osoby Provozovatele zajišťující výuku a dozor jsou osobami kvalifikovanými a plně způsobilými pro řádný výkon takové činnosti.

6.2        V případě nezbytné nutnosti (neočekávané provozní důvody Provozovatele) Zákonný zástupce souhlasí s tím, že po přechodnou a nezbytnou dobu, může být péče o Dítě zajištěna externími osobami. Provozovatel se zavazuje zajistit, aby byly externí osoby způsobilé k výkonu pečovatelské činnosti.

6.3        Provozní doba předškolního zařízení je každý pracovní den od 8.00 do 17.00 hodin. Případnou změnu Provozní doby je oprávněn provést Provozovatel jednostranně. Provozovatel v takovém případě Zákonné zástupce na změnu upozorní prostřednictvím zveřejnění na vývěsce v budově předškolního zařízení a na internetových stránkách www.logodracek.cz, a to v časovém předstihu alespoň 14 dní.

6.4        Pověřená osoba je oprávněna předat Dítě pouze osobě, jež je uvedena v Prohlášení o vyzvedávání dítěte a ve Smlouvě uzavřené mezi Provozovatelem a Zákonným zástupcem Dítěte.

6.5        Zákonný zástupce je povinen předat Dítě k účasti na smluveném Programu v předškolním zařízení pouze zdravé. V případě, že se známky nemoci projeví v průběhu Programu, bude Zákonný zástupce kontaktován Pověřenou osobou. Po takovém oznámení je Zákonný zástupce povinen zajistit odvoz Dítěte z předškolního zařízení bez zbytečného odkladu.

6.6        Provozovatel neručí za cennosti, peníze, tablety, mobilní telefony apod., které jsou vneseny Zákonným zástupcem nebo Dítětem do předškolního zařízení.

6.7        Program i Další služby jsou realizované výhradně v areálu LOGODRÁČEK s. r. o. Mimo budovu a okolní areál probíhají zejména sportovní a vycházkové aktivity, které jsou součástí Programu.

6.8        Pobyt Dítěte v předškolním zařízení je uskutečňován dle Denního režimu, který je vyvěšen v budově předškolního zařízení a je přístupný na www.logodracek.cz. Pobyt Dítěte probíhá pod stálým dohledem Pověřené osoby.

7        Osobní údaje

7.1        Provozovatel Dětského klubu LOGODRÁČEK s. r. o. zpracovává osobní údaje Zákonných zástupců a Dětí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení) na základě souhlasu Zákonných zástupců nebo na základě oprávnění vyplývajícího z Nařízení.

7.2        Zákonný zástupce je oprávněn poskytnutí svých osobních údajů odmítnout. Poskytuje-li své osobní údaje Provozovateli, činí tak zcela dobrovolně.

7.3        Provozovatel je oprávněn odmítnout navázání smluvního vztahu se Zákonným zástupcem, pokud se Zákonný zástupce rozhodne své osobní údaje nebo souhlas s jejich zpracováním Provozovateli neposkytnout.

7.4        Souhlas se zpracováním osobních údajů je Provozovateli udělován v souladu s Nařízením. Zákonný zástupce souhlasí s tím, aby Provozovatel zpracovával osobní údaje, které poskytl v souvislosti s uzavřením Smlouvy.

7.5        Zákonný zástupce souhlasí, aby osobní údaje týkající se jeho osoby a Dítěte byly zpracovávány, shromažďovány a uchovávány za účelem uzavření Smlouvy, plnění práv a povinností vyplývající ze Smlouvy, dalšího nabízení služeb Zákonnému zástupci a také za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů LOGODRÁČKA s. r. o.

7.6        Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Zákonný zástupce Provozovateli na dobu trvání smluvního vztahu založeného uzavřenou Smlouvou.

7.7        Zákonný zástupce má právo požádat Provozovatele o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Za poskytnutí informace je Provozovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné za poskytnutí informace.

7.8        Zákonný zástupce, který se domnívá nebo zjistí, že Provozovatel zpracovává osobní údaje v rozporu s Nařízením, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Zákonného zástupce obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo, tím není dotčeno.

8        Závěrečná ustanovení

8.1        Platné a účinné znění Všeobecných obchodních podmínek je Zákonným zástupcům trvale přístupné na www.logodracek.cz a je vyvěšen v budově předškolního zařízení.

8.2        Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Všeobecné obchodní podmínky.

8.3        Změnu Všeobecných obchodních podmínek provádí Provozovatel vydáním jejich nového znění, přičemž změna Všeobecných obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem uveřejnění nového úplného znění Všeobecných obchodních podmínek na www.logodracek.cz a vyvěšením v budově předškolního zařízení.

8.4        Zákonný zástupce je oprávněn vypovědět Smlouvu, jestliže se změnou Všeobecných obchodních podmínek provedenou Provozovatelem nesouhlasí a současně se jedná o podstatnou změnu Všeobecných obchodních podmínek. Za podstatnou změnu Všeobecných obchodních podmínek se nepovažují změny, kterými nedojde ke zhoršení právního postavení Zákonného zástupce, nebo změny vyplývající ze změny platných právních předpisů.

8.5        Zákonný zástupce je oprávněn Smlouvu vypovědět do patnácti (15) dnů ode dne oznámení o změně Všeobecných obchodních podmínek Zákonnému zástupci Provozovatelem, jinak jeho právo vypovědět Smlouvu zaniká.

8.6        Výpovědní lhůta v takovém případě činí třicet (30) dní a počíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi Provozovateli.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 11. 2019.